Dokumentų parengimas

Prieš įregistruojant statinius VĮ Registrų centras reikia atlikti statybos užbaigimo procedūras. T.y. statybos inspekcijai pateikti reikiamus dokumentus ir statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą bei gauti statybos užbaigimą liudijantį patvirtinimą.


KAIP TAI DAROMA?

Pateikiate mums statinio projektą, statybos leidimą ir kitus turimus statybos dokumentus


Analizuojame gautus dokumentus. Sprendžiame teisinius klausimus


Atliekame reikalingus kadastrinius (geodezinius) matavimus, parengiame energinio naudingumo sertifikatą ir surenkame visus kitus reikalingus dokumentus


Sumokame valstybės nustatytus mokesčius į VMI sąskaitą


Suvedame dokumentus į informacinę sistemą "Planuoju statyti". Gauname statybos inspekcijos patvirtintą deklaraciją ar statybos užbaigimo aktą

 
 

APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ


Užbaigus naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą ar negyvenamosios paskirties pastatą reikia pastatytus statinius įteisinti įregistruojant juos VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke.

Prieš įregistruojant statinius VĮ Registrų centras reikia atlikti statybos užbaigimo procedūras.

Statybos užbaigimo procedūros – pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens prašymą išduoti ar patvirtinti statybos užbaigimo dokumentą (statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą) ir priimant dėl to sprendimą.

Statybos užbaigimo aktas – statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas, rekonstruotas, daugiabutis namas ar visuomeninės paskirties pastatas atnaujintas (modernizuotas), daugiabučio namo šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendrosios inžinerinės sistemos pertvarkytos pagal statinio projekto sprendinius.

Deklaracija apie statybos užbaigimą – statytojo (užsakovo), savininko, valdytojo pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai (išskyrus nurodytus statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10.2 papunktyje) užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo rengiamas. Deklaracijos rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymu.

Kokiais atvejais surašomas statybos užbaigimo aktas ir kokiais atvejais surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 str.. Pagal šio straipsnio 1 dalį „Ypatingųjų ir neypatingųjų statinių, išskyrus nurodytuosius šio straipsnio 2 dalyje, kurių statybai išduotas šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 2 arba 3 punkte nurodytas statybą leidžiantis dokumentas, statyba užbaigiama, taip pat ir daugiabučio namo šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendrosios inžinerinės sistemos pertvarkymas (visame pastate ar jo dalyje keičiant šildymo būdą, prisijungiant prie ar atsijungiant nuo centralizuotų šilumos tiekimo inžinerinių tinklų) užbaigiamas surašant statybos užbaigimo aktą“, pagal to paties straipsnio 2 dalį „Ypatingųjų ir neypatingųjų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų (išskyrus kultūros paveldo statinius) ir ypatingųjų bei neypatingųjų statinių pagal aplinkos ministro patvirtintą sąrašą statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas) užbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, ją patvirtinant ir įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos. Deklaracijas apie statybos užbaigimą tvirtina statybos valstybinę priežiūrą vykdantys pareigūnai.“

Aplinkos ministro patvirtintas ypatingųjų bei neypatingųjų statinių sąrašas, kai statinių statyba užbaigiama surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, ją patvirtinant ir įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, pateikiamas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 11 priede.

Statinių paprastasis remontas, statinių ar patalpų paskirties keitimas, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba statybos darbai iš viso neatliekami, nesudėtingųjų statinių ir statinių (statytojui (užsakovui) pageidaujant), kuriems pagal aplinkos ministro patvirtintą sąrašą nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas, statinio paprastasis remontas, statinio griovimas) užbaigiami statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą. Šiuo atveju deklaracija yra netvirtinama VTPSI ir teikiama tiesiogiai VĮ Registrų centras kartu su statinio kadastro duomenų byla.

Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) su prašymu gauti statybos užbaigimo aktą pateikiami dokumentai nurodyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“ 61 punkte.

VTPSI su prašymu užregistruoti / patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą pateikiami dokumentai nurodyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“ 93 punkte.

Norėdamas gauti statybos užbaigimo aktą, Statytojas ar jo įgaliotas asmuo VTPSI Padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą. Prašymas pateikiamas:

1. nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ (www.planuojustatyti.lt), užpildant atitinkamus Prašyme nurodytus privalomus laukus ir įkeliant su Prašymu privalomus pateikti dokumentus;

2. tiesiogiai Padaliniui, pridedant elektroninę laikmeną su visų su Prašymu privalomų pateikti dokumentų įrašais.

Prašymas VTPSI Padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje patvirtinti Deklaraciją pateikiamas:

1. nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“, užpildant atitinkamus prašyme nurodytus privalomus laukus ir įkeliant visus su prašymu privalomus pateikti dokumentus, pasirašytus Statytojo el. parašu;

2. tiesiogiai Padaliniui, pridedant visus privalomus pateikti dokumentus ir elektroninę laikmeną su šių dokumentų įrašais; šiuo būdu prašymas patvirtinti Deklaraciją pateikiamas tuo atveju, jei jo pateikėjas neturi galimybės prisijungti prie IS „Infostatyba“ (nesinaudoja el. bankininkystės, el. parašo paslaugomis ar kitų priežasčių).

Nebaigto statinio statyba gali būti įregistruota nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke neužbaigus jo statybos.

Nebaigtos statybos registravimas Lietuvos Respublikoje atliekamas vadovaujantis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016-06-08 įsakymu Nr.1V-73 patvirtintu Pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašu. Šią pažymą išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

Už prašymų pateikimą VTPSI imamas valstybės nustatytas mokestis, kurį reikia sumokėti į VMI surenkamąją sąskaitą.

Eil. Nr. Valstybės rinkliavos pavadinimas Dydis (eurais)
Už statybos užbaigimo akto išdavimą:
1. kai prašymas pateikiamas tiesiogiai 212
2. kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu (naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS Infostatyba“)) 185
Už deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimą:
1. kai prašymas pateikiamas tiesiogiai 42
2. kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ 35
Už pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimą:
1. kai prašymas pateikiamas tiesiogiai 42
2. kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“ 35